German Pizza

Ingredients

Artisanal pizza mozzarella, tomato, bacon and Frankfurt.