Pizza Sea and Mountains

Ingredients

Artisanal pizza mozzarella, tomato, bacon and tuna.